پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
پنجشنبه 2 اسفند 1397   19:41:20
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06
راهنمای طبقات

1-    زيرزمين : انبار - بايگاني
2-    همكف : تائيد دارو - تائيد پاراكينيك - بيماران خاص - نمازخانه - پاراكلينيك
3-    طبقه اول : اداره بيمه گري و درآمد- اداره نظارت و ارزشيابي - اسناد پزشكي (واحد داروئي)
4-    طبقه دوم : اداره امور اداري - اداره امور مالي - دبيرخانه
5-    طبقه سوم : مديركل - معاونت پشتيباني - معاونت بيمه و درمان - اداره حراست - روابط عمومي - اداره خدمات ماشيني و بررسي هاي آماري - رسيدگي به شكايات مردمي - دفتر سيستم مديريت كيفيت
6-    طبقه چهارم : اسناد پزشكي (واحد پزشكان و پاراكلينيك)- سالن كنفرانس -مهمانسرا