صفحه اصلی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش صفحه
آلبوم تصاوير
اخبار استانی
اخبار ویژه
ارجاع گرافیکی
اینترانت
بازديدها
جستجو
خبر تک خطی
دانلود یا طبیب
روابط عمومی
رهبری
زمان ديجيتال سرور
ساختار دیسک پزشکان
سایت های ویژه
سخن روز
سیستم های درون سازمانی
کارتابل ها
لینک
متون عمومي
منو
منو
نظارت
نظر خواهي
ورود كاربران

مراکز دانشگاهی غیر بیمارستانی تا پایان اردیبهشت ماه 96
مراکز دانشگاهی  بیمارستانی تا پایان خرداد ماه 96
مراکز غیردانشگاهی  بیمارستانی تا پایان مرداد ماه 96
مراکز غیر دانشگاهی غیر بیمارستانی تا پایان مرداد ماه 96
مراکز خصوصی بیمارستانی تا پایان مرداد ماه 96 
مراکز خصوصی غیر بیمارستانی تا پایان بهمن ماه 96
داروخانه های دانشگاهی تا پایان شهریور ماه 96
داروخانه های خصوصی تا پایان اسفند ماه 96
علی الحساب سطح یک روستایی تا پایان اسفند ماه  96     
علی الحساب مراکز دانشگاهی اردیبهشت 97
-----------------------------------------------
سقف جدید ریالی جهت تایید نسخ دارویی

نوع داروخانه

ماما

دندانپزشک

پزشک عمومی

متخصص

فوق تخصص

عمومی

100000

150000

500000

800000

800000

ویژه

100000

150000

500000

900000 1000000
1