صفحه اصلی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش صفحه
آلبوم تصاوير
اخبار استانی
اخبار ویژه
ارجاع گرافیکی
اینترانت
بازديدها
جستجو
خبر تک خطی
دانلود یا طبیب
روابط عمومی
رهبری
زمان ديجيتال سرور
ساختار دیسک پزشکان
سایت های ویژه
سخن روز
سیستم های درون سازمانی
کارتابل ها
لینک
متون عمومي
منو
منو
نظارت
نظر خواهي
ورود كاربران

مطالبات درمانگاههای استان ضمن تسویه کل اسناد 96 تا پایان مرداد ماه 97 پرداخت گردید .

مطالبات موسسات پاراکلینیک استان تا پایان دی ماه 96 و از اسناد 97 تا پایان مرداد تسویه گردید.

مطالبات کل پزشکان استان تا  پایان مرداد 97 تسویه گردید .

مطالبات مراکز دانشگاهی  غیر بیمارستانی تا شهریور و قسمتی از مهر 96 و از اسناد 97 تا پایان شهریور و 70 درصد از مهرو آبان پرداخت گردید .

مطالبات مراکز دانشگاهی بیمارستانی تا شهریور و قسمتی از مهر96 و از اسناد 97 تاپایان شهریور و70 درصد از مهر و آبان پرداخت گردید .

مطالبات داروخانه های مراکز دانشگاهی  تا پایان تیر ماه و 60درصد مرداد ماه 97 پرداخت گردید .

مطالبات مراکز  غیر دانشگاهی بیمارستانی تا آبانماه 96 و از اسناد 97 تاپایان آبان ماه و پرداخت گردید .

مطالبات داروخانه ها ضمن تسویه کل حساب 96 تا پایان تیر ماه و 60در صد مرداد ماه  پرداخت گردید .

علی الحساب سطح یک روستایی تا مهر ماه 97 پرداخت گردید .

نوع داروخانه

ماما

دندانپزشک

پزشک عمومی

متخصص

فوق تخصص

عمومی

100000

150000

500000

800000

800000

ویژه

100000

150000

500000

900000 1000000
1